Hướng dẫn

Võ học căn cơ chú trọng nhất là nền tảng căn bản, các chiêu thức hoa mỹ hay bảo vật giá trị liên thành cũng chỉ là vật phụ trợ ngoài thân. Do đó, cách tốt nhất để nâng cao sức mạnh và đột phá giới hạn bản thân không gì ngoài việc đả khai kỳ kinh bát mạch, bách huyệt lưu thông.
Có lẽ, giang hồ nhân sĩ ai cũng nghĩ việc đả thông bát mạch chỉ là một truyền thuyết trong sách sử, cho đến khi kiếm thế 1 cùng hệ thống Kinh Mạch xuất hiện...

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp -Lâm An Phủ

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Thu thập từ event và hoạt động

Sử dụng nhận được 100 điểm chân khí.

Kinh mạch Đồng thường (vạn) Chân khí (điểm) Tỷ lệ thành công %
Cấp 1 Xung mạch cần 200v đồng thường
Cấp 2 50 1000 100
Cấp 3 50 2000 90
Cấp 4 100 5000 80
Cấp 5 100 10000 70
Cấp 6 100 15000 50
Cấp 7 200 20000 30
Cấp 8 200 30000 20
Cấp 9 500 40000 10
Cấp 10 500 50000 10

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thất bại kinh mạch sẽ bị giảm 1 cấp
  • 900000 chân khí là cao nhất nếu hơn sẽ quay về 0